برند شخصی و راهبردهای مرتبط

در محيط متلاطم و بازار به شدت رقابتي امروز، سازمان ها همواره به دنبال روش های جديد براي كسب و حفظ مزيت رقابتي مي باشند. از اين جهت شخصيت برند به عنوان يك موضوع مهم و برجسته مورد بحث قرار گرفته است و تمامي فعاليت های بازاريـابی شـركت هـا بـا...