نگاهی به اهمیت کتاب و کتاب خوانی و تاثیر آن بر کالبد جسمی و روحی ما

خط و خال دوست را به تو نمایانده­اند و با لحنی فصیح می­ گویند: اقراء؛ بخوان کتاب جمال ما را! بخوان دیوان پر رمز و راز آفرینش ما را! بخوان به نام آن که لب­ های تو را از خون بسته گل سرخ آفرید! خداوند، زیبایی را به انسان آموخت....