سیمای خوی (بخش دوم: جغرافیای اقتصادی)

   1- اهميت اقتصادى خوى  موقعيت اقتصادى و تجارى خوى از سابق مورد توجه بوده است. شهرستان خوى به علت واقع شدن در مسير كاروانهاى تجارتى و داشتن آب زياد و اراضى حاصل‏خيز از توسعه اقتصادى خوبى برخوردار بوده است. نگرشى به بافت سنتى شهر و كاروان‏سراهاى باقيمانده از گذشته،...