نگاهی به آثار تاریخی شهرستان خوی

 خوی به عنوان مهد تمدن ۶۰۰۰ ساله كه در سال­ نامه ­های آشوريان بنام حويه ­وه (hovaiava)  و در تورات بنام حويه (hovaiya) و در كتاب "العالم من المشرق الی المغرب" با نام خويه (khovaiya) و بالاخره در سال۲۵۰ هجری قمری، ابن خرداد در كتاب "المسالك و الممالك" بنام كنونی...