سیمای خوی (بخش ششم:آثار باستانى خوى)

خوى با آن سابقه طولانى كه ذكر شد، قهراً بايد آثار و ابنيه تاريخى فراوانى از قرون سابقه داشته باشد، لكن به جهت موقعيت جغرافيايى خاص و آشوب ها و جنگهاى پى در پى و زلزله ‏هاى سهمگين، بسيارى از اين آثار از بين رفته و هم اكنون اثرى از...