مدیریت انتظارات مشتریان

علت اساسی از مطالعه رفتار مشتری و رفتار مصرف‌کننده، دست‌يابی به الگويی است که بتوانيم براي موفقيت آينده کسب ‌وکار از آنها استفاده کنيم. اينکه مشتری تا به حال چه کرده است، خيلی برای ما مهم نيست اما اينکه در دنيای فرا رقابتی همراه با گسترش پيچيدگی آينده، چه خواهد...