فرآیند یک فروش موفق

تعاریف زیادی در رابطه با فروش وجود دراد که هر یک به شیوه ای متفاوت به معرفی آن پمی پردازند. عده ای فروش را یک علم می دانند! و از نظر گروهی دیگر، فروش یک هنر به حساب می آید. ولی بهترین تعریف برای فروش اینست که آن را ترکیبی...