عمده ترین اشتباهات فروشندگان

یکی از بخش­ هایی که در هر سازمان از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به سایر بخش ها برخوردار است، بخش فروش است. همان بخشی که به لوکوموتیو یا کشنده سازمان معروف است. برای اینکه عملکرد بهتری در فروش داشته باشیم باید در فروش، نسبت به رقبا بهتر عمل کنیم....