چگونگی استفاده از ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مسیر موفقیت

ذهن انسان شامل دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه است که هرکدام به ترتیب، دربرگیرنده اعمال ارادی و غیرارادی انسان می­ باشند. نکته بسیار مهم در خصوص کارکرد این دو بخش، این است که می­ توان از طریق تکنیک­ های مرتبط با ذهن از قبیل مراقبه و مدیتیشن، بخش ناخودآگاه ذهن...