روش های افزایش تعاملات اجتماعی در مجتمع های تجاری

چکیده اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم، برای ادامه زندگی به سرزندگی، نشاط و تعاملات اجتماعی نیازمند است. نقش فضاهای شهری، یا به عبارتی فضاهایی که در آنها تعاملات اجتماعی شهروندان شکل می­گیرند و فرهنگ جامعه در بستر آنها ارتقا می­ یابد، در کشور ما روز...