بازدید و دیدار صمیمانه سرکنسول ایران در ارزروم جمهوری ترکیه از مجتمع تجاری ایران زمین خوی

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه جناب آقای سجاد سلطان زاده ضمن بازدید از مجتمع تجاری ایران زمین در یک دیدار صمیمی با ریئس هئیت مدیره جناب آقای خالص بروکی میلان و مدیر عامل مجتمع جناب آقای ذکی بروکی میلان و با حضور مدیر روابط عمومی مجتمع تجاری ایران زمین آقای...