سیمای خوی(بخش پنجم: اماکن متبرکه)

   شهرى كه از شدت ديندارى مردم به دارالمومنين مشهور گرديده، بالتبع اماكن متبركه زيادى نيز دارد. اين اماكن بر چند قسمتند: مساجد، حسينيه‏ ها، زيارتگاه ها شامل امامزاده‏ ها، مزارت علما وسادات.     علاوه بر اينها در خوى يك سرى بقاع وجود دارد كه مجهول الحال بوده و در...