سیمای خوی(بخش چهارم: جغرافیاى تاریخى)

1- ورود اسلام به خوى     پيرامون ورود اسلام به خوى و فتح آن توسط مسلمين، اطلاعات مختصرى در دست مى‏ باشد. بلاذرى در « «فتوح البلدان» چنين مى ‏نگارد: « در سال بيست هجرى عتبه بن فرقد سُلَّمى، سردار سپاه موصل گرديد و پس از تصرّف بقيه نقاط موصل...