سیمای خوی(بخش هفتم: مشاهیر خوی)

شهر خوى آنچنان كه قبلا گفته شده، فضلا و هنرمندان و دانشمندان زيادى را در خود پرورش داده كه ذكر همه در این بخش امكان پذير نيست، لذا  ما اول بزرگان و انديشمندان خوى را در چهار فصل، 1- خاندان‏هاى علمى 2- علما 3- شعرا 4- ساير رجال دانشمند خوى...