جیمز موریه در خوی

جیمز موریه با نوشتن کتاب معروف "حاجی بابای اصفهانی" نشان داده است که همانند اغلب هم­ میهنان خود، با دیده تحقیر و تمسخر به کشور ما نگریسته است، اما با دیدن شهر خوی و مشاهده اطراف سبز و خرم آن به سر شوق آمده و زبان به توصیف گشوده است....