سیمای خوی(بخش سوم:جغرافیاى انسانى)

   1 - جمعيت و پراكندگى آن     جيمز موريه جهانگرد غربى كه اوايل قرن سيزدهم هجرى از خوى ديدن كرده، چنين مى‏ نويسد: «خوى 4 دروازه، 20 مسجد، 6 گرمابه، 10000 خانه و 50000 هزار جمعيت دارد».     زين ‏العابدين شيرانى عارف و سياح مشهور چند سال بعد از...