اصول زیبایی شناسی در مجتمع ­های تجاری و نقش آن در جذب مشتری

هدف از پژوهش حاضر طراحی مجتمع تجاری، تفریحی و خدماتی با استفاده از اصول زیبایی شناسی و نقش آن در جذب مشتری است. یافته­ ها نشان می­ دهد تناسب و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکزیت، هماهنگی، تشابه، تنوع و تضاد، نظم، نظم در بی نظمی، حرکت و...