آغاز سال تحصیلی جدید بر جویندگان علم و دانش گرامی باد

هم شاگردی سلام سال تحصیلی که آغاز می شود، همه ی  آبشارها با کودکان کلاس اولی، صدای آب را می‌کشند و بادها، صدای ابرها را با باران بخش می‌کنند. نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم میرساند. فرشته...